Общи условия

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

Приложимост - Следните разпоредби са приложими за отношенията между DermSilk (наричан по-долу „Доставчик“) и клиентите, които взаимодействат с и/или правят покупки от DermSilk (наричани по-долу „Клиент“) на www.dermsilk.com (наричан по-долу „Уебсайт“).

Абонаментни поръчки - Абонаментните поръчки позволяват на клиентите да заключат намалена ставка за продуктите и поръчките да бъдат автоматично таксувани и изпращани на всеки от следните интервали: 2 седмици, 3 седмици, 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца. Ние предлагаме безпроблемна политика за анулиране по всяко време. Можете да анулирате през портала на вашия клиентски акаунт или като се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.


Съгласие - Стоките и услугите, продавани на Уебсайта, образуват оферта от Доставчика за Клиента и са предмет на всички условия, посочени в Уебсайта. Всяка транзакция, извършена на уебсайта, изразява приемане на тази оферта.


Наличност - Всяка оферта, направена от Доставчика, зависи от наличността на стока(и). Ако някои стоки не са налични към момента на споразумението, цялата оферта се счита за невалидна.


Цени

а. Всички цени, посочени на уебсайта, са показани в USD ($/Щатски долари).
б. Всички цени са обект на печатни и печатни грешки. Клиентът се съгласява, че Доставчикът не поема отговорност за последиците от тези грешки. В случай на това събитие Доставчикът не носи отговорност или задължение да достави стоката(ите).
° С. Цените, посочени на уебсайта, не включват приложими данъци или такси за доставка. Тези такси се изчисляват при плащане и се покриват от Клиента.

Плащане

а. Плащането от Клиента към Доставчика ще бъде извършено предварително, както е посочено на Уебсайта. Доставчикът няма да достави стока(и) преди получаване на плащането.
б. Доставчикът има въведени политики за защита от измами, за да се предпази от измамни поръчки и плащания. Доставчикът може да използва всяка технология или компания по свое усмотрение или тази услуга. Ако поръчка бъде отхвърлена поради потенциална измама, Клиентът не държи Доставчика отговорен за каквито и да било загуби.
c. В случай на сторниране на плащане от Клиента или ако плащането не бъде обработено по някаква причина, пълното плащане се дължи незабавно. За поръчки, в които Доставчикът предоставя нетни кредитни условия на Клиента, се дължи пълно плащане, както е посочено в тези индивидуални условия. Тези условия могат също да определят лихвен процент за непогасени салда. Тези тарифи подлежат на промяна по всяко време и могат да варират.

 

Доставка

а. Периодите на доставка, показани на уебсайта, са приблизителни и следователно не са обвързващи. Доставчикът ще се опита да спази посочените дати за доставка, доколкото е възможно, но няма да носи отговорност от Клиента за невъзможността за доставка. Невъзможността за доставка не дава на Клиента правото да прекрати гореспоменатия договор или да иска компенсация за загуби.
б. Когато е налична само част от поръчка, Доставчикът има право да изпрати частична или да задържи поръчката за доставка завършена, след като цялата поръчка е налична.

 

Транспорт и доставка

 а. Поръчките на стоки от Доставчика от Клиента ще бъдат изпратени до посочения от Клиента адрес за доставка. Транспортирането до този адрес ще се извършва по начин, определен от Доставчика.

б. Собствеността върху риск от загуба на поръчаната(ите) стока(и) се прехвърля на Клиента при доставката.
° С. Доставката се определя като момента на предаване на стоката(ите) от транспортната фирма на Клиента. Предаването може да се извърши директно (предаване на стоката(ите) директно на Клиента) или непряко (оставяне на стоката(ите) на вратата на Клиента).

 

Оплаквания и несъответствия

а. Клиентът трябва да провери стоката(ите) веднага след доставката, за да потвърди, че съдържанието е в съответствие с потвърждението на поръчката. Всички несъответствия трябва да бъдат съобщени на Доставчика в рамките на 48 часа след доставката. Ако Клиентът не уведоми Доставчика за някакви несъответствия в рамките на този срок, Клиентът автоматично потвърждава, че доставката е извършена в съответствие с потвърждението на поръчката.
б. Ако стоката(ите) станат дефектни в рамките на седем (7) дни след доставката, Доставчикът се съгласява да замени стоката(ите) и ще покрие разходите за доставка както за дефектната, така и за заместващата стока(и). За да отговаря на условията за тази политика, Клиентът трябва да уведоми Доставчика и да поиска съответната документация за разрешение за връщане. Дефектните стоки трябва да бъдат върнати в оригиналната опаковка. c Стоките, които не са върнати в оригиналната си опаковка, дори и да са дефектни, не отговарят на изискванията.
° С. Клиентът няма да върне стока(и) на Доставчика без предварително одобрение и подходяща документация за разрешение за връщане. Всички връщания са по преценка на Доставчика и трябва да имат оторизиран RMA „номер на разрешение за връщане на стока“. Този RMA може да бъде поискан, като се свържете с Доставчика. Връщанията трябва да бъдат получени от Доставчика в рамките на 14 дни от датата на издаване на RMA.

Непреодолима сила - Ако Доставчикът не е в състояние да изпълни задълженията си или може да ги изпълни трудно, в резултат на непреодолима сила, той ще има право изцяло или частично да спре или прекрати договора с Клиента без съдебна намеса. В такива случаи задълженията по споразумението ще бъдат прекратени изцяло или частично, без страните да имат право да искат обезщетение за загуба или друга полза една от друга. В случай на частично спазване от страна на Доставчика, Доставчикът ще върне и преведе частта от сумата на покупката, отнасяща се до неизпълнената част.


Връщане на пратки - Изисква се RMA за всички пратки за връщане. Клиентът се съгласява да получи RMA, като следва инструкциите за връщане, които се намират на уебсайта. Ако Клиентът няма RMA, Доставчикът ще има право да откаже връщането на пратка. Получаването на върната пратка не означава потвърждение или приемане от Доставчика на посочената от Клиента причина за връщането на пратка. Рискът, свързан с връщане на изпратена стока, остава за Клиента, докато Доставчикът получи върнатата стока.

Приложим закон - Задълженията между Доставчика и Клиента ще бъдат предмет на законите на щата Калифорния, с изключение на законите на всички други държави и щати.


общ

а. Ако една или повече от разпоредбите на споразумението между Доставчика и Клиента – включително тези общи условия – са невалидни или станат правно невалидни, останалата част от споразумението ще остане в сила. Страните ще се консултират помежду си относно разпоредбите, които са нищожни или се считат за невалидни, за да направят споразумение за замяна.
б. Заглавията на статиите, съдържащи се в тези условия, служат само като индикация за темите, които ще бъдат обхванати от споменатите статии; от тях не следва да се извличат права.
° С. Неуспехът от страна на Доставчика да се позове на тези правила и условия в никакъв случай не означава отказ от правото да го направи на по-късен етап или в последващ случай.
д. Където е приложимо, думата „Клиент“ трябва да се чете и като „Клиенти“ и обратно.

език - Тези общи условия са съставени на английски език. В случай на спор относно съдържанието или смисъла на тези общи условия, английският текст е обвързващ. Този текст не е правен документ.

Спорове - Всички спорове, които могат да възникнат в контекста на споразумението, към което са приложими тези общи условия, или в контекста на последващи споразумения, свързани с него, се подчиняват на законите на щата Калифорния и могат да бъдат поставени пред компетентните съд, посочен от Доставчика.
 
Условия за ползване
Ако не сте съгласни с условията за ползване, посочени на уебсайта, не трябва да използвате уебсайта.


Цялата информация на Уебсайта е публикувана по преценка на Доставчика и може да бъде променена, премахната, променена или променена по всяко време и без предизвестие.


Доставчикът не гарантира, че цялата информация, показана на уебсайта, е вярна. Не могат да се извличат права от информацията на уебсайта. Всяко използване на Уебсайта се извършва на собствен риск на Клиента. Доставчикът няма да носи отговорност за щети или загуби, които възникват или биха могли да възникнат в резултат на пряко или непряко използване на информацията, намерена на Уебсайта.


Всяка лична информация от Клиента ще бъде събирана от Доставчика само в съответствие с Политиката за поверителност на Уебсайта, както е публикувана.


Изтеглянето или придобиването на информация от Уебсайта се извършва на собствен риск на Клиента. Клиентът носи отговорност за всяка повреда или загуба на компютърна система или данни, произтичащи от изтеглянето на такива материали.


Цялата информация на Уебсайта е защитена от права на интелектуална собственост, включително, но не само авторски права, включително, но не само, всички показвани текст, снимки, изображения, лога, графики и илюстрации. Не е разрешено да се съхранява каквато и да е част от Уебсайта за лична или професионална употреба, да се рамкира или да се възпроизвежда без писмено разрешение от Доставчика.


Използването на търговското наименование и правата върху търговската марка върху името DermSilk, както и използването на правото на търговска марка върху логото на DermSilk се държат от DermSilk. Използването и възпроизвеждането на тези активи са запазени изключително за Доставчика и неговата група компании и лицензи. Използването на тези активи е забранено без изрично писмено разрешение от упълномощен служител на DermSilk.


Всички условия и използване са предмет на законодателството на Калифорния. Всички спорове, произтичащи от използването на уебсайта и/или информацията, извлечена от уебсайта, могат да бъдат отнесени само пред определения съд.